ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN HGA International B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. De onderhavige voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere levering en iedere overeenkomst tussen HGA International B.V. en een koper waarop HGA International B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HGA International B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. HGA International B.V. wijst expliciet alle algemene, aanvullende en/of afwijkende voorwaarden, waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan die door de koper van toepassing zijn verklaard, af en heeft daarom dergelijke voorwaarden op geen enkele manier aanvaard.

Artikel 2. Offertes

1. De door HGA International B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. HGA International B.V. is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen na datum offerte wordt bevestigd.
2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor HGA International B.V. tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.
4. Indien de koper een opdracht plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat HGA International B.V. deze schriftelijk bevestigt, dan wel door uitvoering van de opdracht door HGA International B.V.

Artikel 3. Levering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering standaard conform Incoterms 2020, Ex Works (Af Fabriek), Goirle, Nederland.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld ten bedrijve van HGA International B.V.
3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de kosten van opslag, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd

1. De door HGA International B.V. opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper HGA International B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en HGA International B.V. een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door HGA International B.V. opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
4. HGA International is jegens de koper niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van een overschrijding van de levertijd.

Artikel 5. Deellevering

Het is HGA International B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren zolang een deellevering een zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is HGA International B.V. bevoegd elk gedeelte dan ook afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is HGA International B.V. er niet verantwoordelijk voor, dat de te leveren zaken mogelijk niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder voorlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen door de koper bij het sluiten van de koopovereenkomst nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door HGA International B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst met HGA International B.V. en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan HGA International B.V. omstandigheden ter kennis komen die HGA International B.V. goede grond geven dat de koper te kennen geeft niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. indien HGA International B.V. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft binnen een tussen de partijen nader overeen te komen termijn zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is HGA International B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van HGA International B.V. om schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan HGA International B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is HGA International B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie

1. HGA International B.V. garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten.
2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper het recht op herstel of vervanging van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de koper dan wel het niet juist opvolgen van instructies van HGA International B.V.
4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
5. Zie verder artikel 11 Gebreken en Klachttermijnen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door HGA International B.V. geleverde zaken blijven eigendom van HGA International B.V. totdat de koper alle verplichtingen uit alle met HGA International B.V. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door HGA International B.V. geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan HGA International B.V. dan wel aan de door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin HGA International B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, ook al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HGA International B.V. zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht HGA International B.V. zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen, doch uiterlijk binnen 3 dagen na deze acties.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan HGA International B.V.

Artikel 11. Gebreken & Klachttermijnen

1. Teneinde HGA International B.V. in de gelegenheid te stellen adequaat te reageren op klachten ten aanzien van vermeende gebreken, dient de koper:
A. de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten :
a. of de juiste zaken zijn geleverd.
b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is.
c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handels-doeleinden.
B. bij het constateren van zichtbare gebreken en/of tekorten, deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan HGA International B.V. te melden.
C. bij het constateren van niet-zichtbare gebreken binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk aan HGA International B.V. te melden.
2. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
3. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan HGA International B.V. worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijs / Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door HGA International B.V. afgegeven prijzen :
a. in Euro’s.
b. exclusief B.T.W.
c. op basis van door HGA International B.V. genoteerde minimumhoeveelheden.
d. exclusief transportkosten
e. Af fabriek
2. Indien HGA International B.V. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt is HGA International B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien HGA International B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van de aanbieding en van levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door HGA International B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voorts worden bij niet-betaling vervolgleveringen aan de koper uitgesteld totdat de openstaande factuur/ facturen door de koper is/ zijn voldaan.
3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats op de verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichting, dan komen alle redelijke kosten, ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.

In ieder geval is de koper verschuldigd :
a. over de eerste Euro 3.000,00 15%
b. over het meerdere tot Euro 6.000,00 10%
c. over het meerdere tot Euro 15.000,00 8%
d. over het meerdere tot Euro 60.000,00 5%
e. over het meerdere 3%
2. Indien HGA International B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder alle gerechtelijke kosten, komen ook deze voor rekening van koper.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. HGA International B.V. is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HGA International B.V. of haar werknemers.
3. HGA International B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte, of gevolgschade van koper of derde, waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gelden verliezen en gemaakte kosten, gemiste opdrachten en gemiste besprekingen, schade door productie – of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie of immateriële schade.
4. Indien HGA International B.V. aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief omzetbelasting van de desbetreffende geleverde producten.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HGA International B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HGA International B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van HGA International B.V. daaronder begrepen.
2. Tijdens de periode van overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van HGA International B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HGA
International B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien HGA International B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke bestelling. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Taal

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geschillen met betrekking tot de uitleg van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 18. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen HGA International B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de (uitvoering van) enige overeenkomst tussen HGA International B.V. en de koper alsmede van alle geschillen omtrent deze voorwaarden.

Artikel 19. Vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Midden-Brabant onder nr. 69505772 . Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de transactie.

GET IN TOUCH WITH US

____________________________

HGA International is making amazing, innovative products for clients all over the world. Get in touch with us and find out what we can do for you!

send an email or just give us a call:

HGA International B.V.
Tijvoortsebaan 2
5051 HJ  Goirle
The Netherlands

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Let's get in touch!